XO_new.jpg

משימה 2- משימת "מרחבי למידה ופיתוח מקצועי" 

מרחב למידה- בכל בית ספר מוקם מרחב למידה הכולל סביבה אסטטית  הכוללת אמצעי לימוד חדשניים שיאפשרו לצוותי ההוראה לבנות תהליכי הוראה למידה להטמעת גישת ה STEM  . המרחבים הוקמו לאחר תהליך שנעשה בכל בית ספר עם ציוותי המורים עם מעצבת פדגוגית  כדי להתאים את המרחב לחזון ולתכנית העבודה הבית ספרית.  

פיתוח מקצועי- תהליך הפיתוח המקצועי כולל מפגשים שיסייעו לציוותי ההוראה להתאים את תכנית ההוראה לגישת הSTEM ,תוך שימוש בפדגוגיה מוטת עתיד ובמרחבי הלמידה. המורים עוברים תהליך פיתוח מקצועי במסגרת הבית ספרית ותהליך במסגרת העיר לכלל צוותי ההוראה . תהליך הפיתוח המקצועי כולל גם מפגשים לגננות - מפגשים ייעודיים לגננות החובה בהן פועלת התכנית מדעדודס ומפגשים לכלל גננות העיר (חובה וטרום חובה) על מנת שגם הגננות של הגנים הצעירים תקבלנה כלים לגישת החקר ותיישמנה בגנן.

במשימה הזו אתם תמצאו טבלת נתונים שקשורה כולה לנושא "מרחבי למידה ופיתוח מקצועי.

הבעיה שלנו שהטבלה נפלה והתפרקה וכל סדר הנתונים נאבדו.

לשמחתנו נשארה פתקה נסתרת צהובה ובה רמזים רבים להוראות סידור הטבלה.

כמומחים וכמומחיות לחינוך באמצעות STEM אתם מתבקשים לסדר את הטבלה מחדש.

בהצלחה!

רמזים:

•בטור הימני היו רק מספרים.

•בטור השמאלי היו רק אותיות.

•בפינה הימנית למעלה היה מספר הילדים שיושבים על החללית רמז- בסרטון מרחב למידה

•במקום האמצעי, בטור האמצעי הייתה המילה שנעלמה  רמז מספר 1  

•בטור השמאלי למטה הייתה האות הראשונה של המילה הרביעית של סעיף 1רמז מספר 2

•בטור הימני באמצע היה שיעור מדד התוצאה באחוזים שמודד את העלייה המינימלית של ציון ה – Stem במדד SFI. רמז מספר 2

•מתחת למילה "להמציא" הייתה המילה המשלימה למשפט הבא: זה עוד לא גמור, יש עוד כמה דברים שצריך עוד ...XXXXX" רמז בסרטון מרחב למידה

במקום השמאלי למעלה הייתה האות הראשונה במסמך. רמז מספר 2

מצד שמאל למילה "לעשות" הייתה האות הממוקמת במקום ה-X באלפבית העברי. רמז מספר 3

ר

מ

להמציא

4

STEM

10

 ח

לעשות

ב

3

ר

פיתוח מקצועי 2.jpeg

רמז מספר 1

להמציא.png

רמז מספר 2

תמונת מסמך מטרות.png

סרטון מרחב למידה

X= מספר החורים שיש בחולצה

קוד התיבה הוא המספר שנמצא

בפינה הימנית למטה.

1e9dcca4-1b7d-454d-aacc-664d3631db4f.jpg

הקוד לפיצוח התיבה הוא הערך הגימטרי של המילה שנוצרה בטור השמאלי.

תיבת אוצר.jpg